loader.png
 • ul. Wita Stwosza 5A, 02-661 Warszawa
 • (+48) 538 140 588
Definicja zastosowania
Ditlenk Chloru
Ocena ryzyka
Ocena ryzyka kontaminacji

Definicja zastosowania naszych usług i urządzeń

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
przy pracach dezynfekcyjnych z użyciem dwutlenku chloru.

Zadanie obejmuje dezynfekcję wnętrza gazową formą dwutlenku chloru, technologią wytwarzania oraz stosowania preparatów dezynfekcyjnych na bazie ditlenku chloru, do zwalczania ognisk epidemicznych drobnoustrojów chorobotwórczych o wysokiej oporności na dezynfekcję chemiczną.

Ditlenek Chloru niszczy
99,99%
wszystkich wirusów w powietrzu i na powierzchni wraz z wirusem
COVID-19

Wszystkie prace dezynfekcyjne odbywać się będą we wskazanym przez Inwestora miejscu/wewnątrz wskazanego obiektu, zakres prac nie zakłóci funkcjonowania obszaru w sposób uzgodniony z Inwestorem. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót dezynfekcyjnych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia Spośród wymienionych dotychczas robót, do grupy robót stwarzających szczególne zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi zalicza się:

 • wykonywanie prac dezynfekcyjnych z użyciem czynnika chemicznego
 • contact z materiałami i urządzeniami do dezynfekcji
 • narażenie na wirusy nie sklasyfikowane w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki.

Prace te, jak i pozostałe należy wykonywać zgodnie zaleceniami wg Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997 r z późniejszymi zmianami - dział IV, rozdz. 6. Przy organizacji robót oraz ich wykonywaniu przestrzegać przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r nr 109 poz.1650 ), w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 poz.401 ) oraz wytycznych technicznych, aprobat technicznych i wytycznych producentów materiałów stosowanych do wykonywania powyższych prac.

Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.
Wszystkie prace należy prowadzić zachowaniem zasad sztuki budowlanej oraz z wymaganiami zawartymi w “Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” oraz przepisami BHP – ROZPORZĄDZENIE MI-NISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003r.) Przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkiem każdego pracownika. Każdy pracownik jest zobowiązany: znać przepisy BHP, brać udział w szkoleniu wykonywać pracę zgodnie z przepisami BHP i stosować się do wydawanych w tym czasie poleceń i wskazówek przełożonych, dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, sprzętu i narzędzi oraz o porządek na miejscu pracy stosować środki ochrony zbiorowej i indywidualnej poddawać się koniecznym badaniom lekarskim niezwłocznie zawiadomić o zagrożeniu lub wypadku przełożonego i inne osoby znajdujące się w strefie zagrożenia Obowiązek doboru odpowiedniego personelu oraz kontroli ich pracy spoczywa na kierowniku robót i inspektorach nadzoru inwestorskiego. Organizacja placu robót winna zapewnić w każdym momencie realizacji prac dojazd i ewakuację pracownika przez służby: medyczną, specjalistyczne i dostęp straży pożarnej.
Działanie środka dezynfekującego nie powoduje emisji hałasu, wibracji i promieniowania, w tym jonizującego, jak również nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zakłócenia.

 • Przed dopuszczeniem do pracy, pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych należy przeszkolić w zakresie szkolenia wstępnego na stanowisku pracy. Szkolenia powinien przeprowadzić kierownik budowy lub osoba przez niego wyznaczona(np. brygadzista podwykonawcy). Szkolenie pracowników podwykonawców powinni przeprowadzić kierownicy robót podwykonawców.
 • Przed rozpoczęciem robót szczególnie niebezpiecznych kierownik budowy lub osoba przez niego wyznaczona przeprowadzają dodatkowy instruktaż bezpiecznego wykonania tego rodzaju robót oraz określają zasady postępowania w przypadku występowania zagrożenia dla ludzi i środowiska. Fakt odbycia instruktażu należy odnotować w dzienniku szkoleń.Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom, wynikającym z wykonywania robót dezynfekcyjnych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie. Środki ochrony osobistej.

 • Pracownicy wykonujący roboty, przy których może nastąpić uderzenie przez ruchome przedmioty (np. rozładunek materiałów, montaż elementów rusztowań, itp.) , zobowiązani są do używania kasków ochronnych.
 • Pracownicy wykonujący w/w roboty dezynfekcyjne i instalacyjne w obrębie torowiska zobowiązani są chodzić w kamizelkach ostrzegawczych.
 • Konieczność używania innych ochron indywidualnych przez pracownika (środki ochrony dróg oddechowych, maski ,kombinezony ) określa bezpośredni przełożony przed skierowaniem go do konkretnej pracy.


Zabezpieczenie materiałów niebezpiecznych.
Materiały niebezpieczne występujące na budowie to: ARMEX 5 – stabilizowany roztwór dwutlenku chloru oraz Metaxid – roztwór zaktywowanego dwutlenku chloru powinny być oznakowane a pracownicy zapoznani z danymi technicznymi producenta
Oba składniki należy przechowywać w opakowaniach fabrycznych w osobnym, posiadającym wentylację pomieszczeniu lub magazynie Teren budowy winien być oznakowany tak, aby zwracał uwagę uczestników komunikacji na plac budowy i wynikające z tego powodu niebezpieczeństwa oraz skłaniał ich do ostrożnego zachowania. Wjazd i wyjazd z placu budowy musi zapewnić bezkolizyjne połączenie z drogą publiczną i nie może powodować zakłóceń w ruchu. W czasie prowadzenia robót budowlanych należy zapewnić właściwą organizację robót i wyposażenie w środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom:

 • przeprowadzić instruktaż pracowników
 • wyposażyć pracowników w niezbędne środki ochrony osobistej wynikające ze specyfiki realizowanych robót
 • wyposażyć pracowników we właściwy sprzęt do wykonywania prac
 • egzekwować od pracowników stosowanie środków ochrony indywidualnej – odzieży i obuwia roboczego oraz właściwych narzędzi i sprzętu
 • teren budowy oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, zapewnić na budowie niezbędny sprzęt ratunkowy, w tym latarki i maski


Niezbędne wyposażenie techniczne do wykonania dezynfekcji gazowym ClO2:

1. Generator gazowego ClO2: Typ i seria generatora dobierane są w zależności od kubatury dezynfekowanego pomieszczenia oraz stopnia zautomatyzowania obsługi
2. Maska przeciwgazowa: Do przeprowadzenia dezynfekcji rekomenduje się obsługę dwóch operatorów wyposażonych w maski przeciwgazowe z filtropochłaniaczami wielogazowymi typu ABE1.
3. Detektor gazowego ClO2: Niezbędny jest wykrywacz stężenia gazowego ClO2 w celu monitorowania skuteczności wietrzenia oraz bezpiecznej obecności obsługi osobowej bez masek przeciwgazowych
4. Wentylator przenośny: 5. Preparaty chemiczne: Gazowy dwutlenek chloru wytwarzany jest w GENERATORZE, w reakcji chemicznej dedykowanych preparatów ARMEX 5 różowy i MEXACID żółty
6. Instrukcje postępowania oraz szkolenie personelu: Do przeprowadzenia skutecznej dezynfekcji pomieszczenia

Skuteczna profilkatyka: 3 stopnie

Stosujemy sprawdzone i potwierdzone badaniami metody dezynfekcji.
Spełniamy europejskie normy i standardy


MYCIE I DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI PŁASKICH

Rutynowa, cykliczna procedura, polegająca ma zwilżaniu powierzchni ClO2, odstępach co 60 minut. Samoczynna dekontaminacja powietrza.
Stosowana w obecności ludzi


DEZYNFEKCJA POWIETRZA I POWIERZCHNI GAZOWYM DITLENKIEM CHLORU

Mocna dezynfekcja odizolowanych pomieszczeń użytkowych lub produkcyjnych, o podwyższonym zagrożeniu zakażeniami.
Stosowana bez obecności ludzi


DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI I POWIETRZA

Większe obiekty magazynowe, duże powierzchnie posadzek i ścian, samochody, itp. Dezynfekcja po skończonej pracy.
Stosowana bez obecności ludzi